Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 19

W celu korzystania z usług internetowych: rejestru not gradingowych, weryfikacji autentyczności slabów oraz sklepu konieczna jest rejestracja w serwisie internetowym i podanie danych osobowych. Osoba korzystająca z w/w usług internetowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z.2002 r. Nr.101, poz. 926. ze zmianami). Zgodnie z ww. ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z działalnością Zleceniobiorcy. Korzystanie z w/w usług internetowych może być czasowo wyłączane spod obowiązku rejestracji i logowania.

§ 20

Obowiązkiem Klienta przed każdorazowym dokonaniem zlecenia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, który obowiązuje zarówno Klienta jak i Zleceniobiorcę. Klient dokonując zlecenia potwierdza, iż zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości. Powoływanie się przez Klienta na nie zapoznanie się z Regulaminem, lub na brak rozumienia jego treści, bez zgłoszenia tego faktu drugiej Stronie, nie może być powodem żądania odstąpienia od któregokolwiek z jego postanowień.

§ 21

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce właściwy dla Zleceniobiorcy. Niezależnie od powyższego strony dołożą wszelkich starań, aby doprowadzić do rozwiązania sporu na drodze polubownej.
Pakiety
Polecamy