Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 1

Definicje:
Zleceniobiorca MProjekt Marcin Mróz z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 89/8 w Krakowie, prowadzący usługę gradingu monet pod marką Gibon – Grading
Zleceniodawca/Klient osoba fizyczna lub prawna, która przekazała materiał numizmatyczny do wykonania usługi gradingu lub usług dodatkowych na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
Autoryzowany Punkt Przyjęć (APP) osoba fizyczna lub prawna posiadająca ze Zleceniobiorcą podpisaną Umowę na świadczenie usługi przyjmowania i wydawania monet objętych usługą gradingu przez Zleceniobiorcę, aktualna lista Autoryzowanych Punktów Przyjęć dostępna jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy

§ 2

Przedmiotem świadczenia usług jest grading monet rozumiany jako ocena monet pod względem ich stanu technicznego wraz z oznaczeniem stwierdzonego stanu przez umieszczenie monety wraz ze stosownym opisem w trwale zamkniętym holderze (slab) oraz wykonywanie usług dodatkowych opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 3

Usługi świadczone przez Gibon – Grading na rzecz Klienta są odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym na dzień dokonania zlecenia, dostępnym na stronie internetowej, w siedzibie Gibon – Grading oraz APP.

§ 4

Przekazanie monet do gradingu może odbywać się poprzez:
1. Osobiste dostarczenie materiału numizmatycznego do siedziby Gibon – Grading lub APP (informacja o aktualnej liście autoryzowanych punktów znajduje się na stronie internetowej www.gibon-grading.pl)
2. Przesłanie materiału numizmatycznego na adres siedziby Gibon – Grading zgodnie ze swoim swobodnym wyborem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, z zastrzeżeniem jednak iż Zleceniodawca wybiera doręczyciela wyłącznie na swoja własną odpowiedzialność i ponosi całkowity koszt wysyłki. Do wysyłki Klient zobowiązany jest dołączyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) wypełniony i podpisany stosowny formularz stanowiący potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Rodzaj wybranego formularza zależny jest od rodzaju usługi jaką Klient zamierza zlecić do wykonania Zleceniobiorcy.
3. Klient oświadcza i bierze w tym zakresie pełną odpowiedzialność co do tytułu prawnego powierzonych Zleceniobiorcy monet w tym w szczególności co do legalności ich pochodzenia, zwalniając w tym zakresie Zleceniobiorcę z wszelkiej odpowiedzialności.
Pakiety
Polecamy