Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 8

1. Klient akceptuje fakt, iż monety ubezpieczone są wyłącznie do ich wartości katalogowej (obowiązuje w tym zakresie katalog Fischer na bieżący rok kalendarzowy) i w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do tej wartości. Klient może dokonać dodatkowego ubezpieczenia monet powierzonych Zleceniobiorcy we własnym zakresie.
2. W przypadku gdy wartość monet będzie wyższa niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do tej kwoty, chyba że Zleceniobiorca zgodzi się na przyjęcie odpowiedzialności rozszerzonej. Zgoda Zleceniobiorcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Odpowiedzialność Gibon – Grading za ewentualne zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie monet dotyczy sytuacji gdy zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło w siedzibie Gibon – Grading. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż przed dostarczeniem monet do siedziby Gibon – Grading, lub po ich odbiorze lub wysyłce do Klienta, odpowiedzialność za powierzone monety jest po stronie przewoźnika lub Klienta. Dotyczy to również przekazywania monet przez APP, które odpowiadają za powierzone monety zgodnie z własnymi zasadami, wyłączają w tym zakresie z odpowiedzialności Gibon – Grading.

§ 9

1. Klient akceptuje fakt, iż ponosi w całości koszty zgodne z aktualnym cennikiem. Cennik nie obejmuje kosztów wysyłki monet do siedziby Zleceniobiorcy i z powrotem do Klienta. Koszty takiej wysyłki w całości ponosi Klient.
2. Klient zobowiązuje się ponieść koszty o których mowa w pkt. 1, także w sytuacji gdy Zleceniobiorca, odmówi wykonania usługi, co może nastąpić w przypadku gdy przekazane monety nie nadają się oceny: falsyfikaty, monety uszkodzone mechanicznie lub chemicznie, pozagabarytowe, wygięte, wklęśnięte, zabezpieczone aktywnymi lub pasywnymi środkami powierzchniowymi itp.
3. Klient akceptuje fakt, iż Zleceniobiorca wyznacza 14 dni od momentu informacji o terminie odbioru monet na odbiór monet lub przelew w przypadku ich wysyłki. Za każdy dzień zwłoki Zleceniobiorca ma prawo naliczyć 1% odsetek od ogólnej kwoty należnej za grading.

§ 10

Autoryzowany Punkt Przyjęć przyjmuje materiał numizmatyczny od Klienta i pośredniczy w wysyłce na własnych zasadach. Rejestracja zlecenia następuje w siedzibie Gibon – Grading, a Klient i APP otrzymują potwierdzenie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, o przyjęciu zlecenia i przyjęciu monet do gradingu lub odmowie wykonania usługi. W przypadku, gdy w jednym Zleceniu znajdują się monety, które będą polegać usłudze gradingu oraz takie, które tej usłudze nie będą podlegać, monety które nie będą podlegać usłudze gradingu pozostają w siedzibie Gibon – Grading, do czasu zakończenie usługi gradingu pozostałych monet. Wszystkie monety przekazane jednym Zleceniem zostaną odesłane do Klienta, lub APP jedną przesyłką po dokonaniu zapłaty na podstawie cennika z dnia złożenia Zlecenia.
Pakiety
Polecamy