Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 5

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia w przypadku powzięcia wątpliwości co do posiadania przez Klienta tytułu prawnego do powierzonych monet oraz w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi przez Klienta w Formularzu, oraz w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością lub/i opisem zawartym w Formularzu a rzeczywistym wyglądem lub/i ilością monet. W przypadku braku zgody Zleceniobiorcy na przyjęcie zlecenia Klient zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie i zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru mienia powierzonego, na pierwsze żądanie Zleceniobiorcy w tym zakresie. Od momentu powiadomienia Klienta o braku zgody na przyjęcie zlecenia monety są przechowywane przez Zleceniobiorcę na rachunek i ryzyko Klienta, a w przypadku nieodebrania ich w terminie 7 dni mogą być zwracane Klientowi na jego koszt i ryzyko.
2. Jednorazowe zlecenie może dotyczyć do 20 rodzajów monet na jednym formularzu. Przekroczenie tej ilości stanowi konieczność wypełnienia kolejnego formularza i stanowi osobne zlecenie. Przekazanie kilku zleceń jednocześnie uprawnia do korzystania z upustów w zakresie ilości przekazanego materiału zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
3. Poprzez przesłanie na adres Zleceniobiorcy lub osobiste złożenie w siedzibie Zleceniobiorcy podpisanego przez siebie Formularza Klient potwierdza udzielenie zlecenia i znajomość oraz akceptację regulaminu. Zleceniobiorca akceptuje zlecenie poprzez złożenie podpisu na Formularzu w miejscu przeznaczonym do wypełnienia przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca odsyła Klientowi jeden podpisany egzemplarz Formularza wraz ze zwrotem materiału numizmatycznego po wykonaniu usługi lub zwraca potwierdzony jeden egzemplarz formularza w przypadku osobistego dostarczenia materiału przez Klienta.

§ 6

Odbiór materiału numizmatycznego przez Zleceniodawcę po wykonaniu usługi gradingu może odbywać się poprzez:
1. Osobisty odbiór z siedziby Gibon – Grading lub APP (informacja o aktualnej liście autoryzowanych punktów znajduje się na stronie internetowe www.gibon-grading.pl)
2. Przesłanie materiału numizmatycznego na adres korespondencyjny Zleceniodawcy podany na formularzu przekazania monet do gradingu.
Wysyłka monet odbywa się na bieżąco, po wykonaniu usługi, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (po godzinie 15:00). Z tego powodu przesyłki nadawane przez Pocztę Polską jako Priorytetowe mogą być dostarczane o jeden dzień dłużej.

§ 7

Wydanie materiału numizmatycznego po wykonaniu usługi gradingu może się odbyć jedynie po zapłaceniu przez Zleceniodawcę pełnej kwoty za wykonaną usługę. Płatności mogą być realizowane gotówką siedzibie Gibon – Grading lub APP, przelewem bankowym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy prowadzony przez mBank o numerze 93 1140 2004 0000 3702 7606 7427 lub za pobraniem pocztowym przy odbiorze przesyłki z materiałem numizmatycznym przesłanej do Zleceniodawcy. Autoryzowani przedstawiciele udostępniający możliwości zapłaty kartą płatniczą oznaczeni są odpowiednimi symbolami na stronie internetowej Gibon – Grading.
Pakiety
Polecamy